Všetko pre vaše ambície

Čo pripravujeme

Pre mestá a obce ponúkame

prípravu žiadostí o NFP z Eurofondov, PPA, Envirofondov a iných grantových schém

Obnova dediny :

- Budovanie malých infraštruktúr (vodovod, kanalizácia, ČOV, miestne komunikácie, chodníky, mostíky, verejné priestranstvá,

- Internet, optické káble, bezdrôtové a satelitné zariadenia,

- Športoviská a ihriská, amfiteátre, kultúrne domy, domy smútku, divoké skládky, kamerové systémy, tržnice, Obnoviteľné zdroje energií, 

- Rozvoj cestovného ruchu, kultúrne, historické a prírodné objekty, múzeá, galérie, informačné tabule, náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, vyhliadkové veže,

Operačný program IROP :

- Budovanie cyklotrás, autobusových zastávok, parkovísk, nabíjacích staníc pre elektromobily,
- Detské domovy, domovy dôchodcov, terénne služby, rekonštrukcia a zatepľovanie budov, Komunitné centrá, Materské a základné školy,

- Kultúrny a kreatívny priemysel, zriadenie centier, 

- Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov, rekonštrukcia budov - zatepľovanie, modernizácia vykurovacích systémov, modernizácia osvetlenia, modernizácia výťahov, malé vodovody a kanalizácie vrátane ČOV, parky, protihlukové steny,

- Podpora miestnych podnikateľov a tvorby pracovných miest, zavádzanie nových technológií, stredné vodovody a kanalizácie vrátane ČOV do 2000 obyvateľov, trhoviská,

Rozvoj rybného hospodárstva, výstavba rybníkov a chovu rýb,

Rozvoj lesného hospodárstva, výstavby lesných ciest a výsadby stromov,


OP Kvalita Životného prostredia

- Separácia, spracovanie, recyklácia a zhodnocovanie komunálnych odpadov, Zberné dvory,

- Kanalizácie a ČOV väčšieho rozsahu,

- Vodovody a úpravne pitnej vody,

- Zníženie znečisťovania ovzdušia, sanácia enviromentálnych záťaží,

- Ochrana pred povodňami,

- Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov, kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie,


Envirofondy :

- Výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov,

- Vodovody, čistiarne odpadových vôd a verejné kanalizácie,

- Protipovodňová ochrana,

- Rybárstvo,

- Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov,

- Odstraňovanie environmentálnych záťaží,

Interreg :

- Cezhraničná spolupráca obcí, miest a regiónov v oblasti ich ekonomického rozvoja, cestovného ruchu a zamestnanosti,

EGTC :

- Cezhraničná dlhodobá spolupráca regiónov na základe Európskeho zoskupenia územnej spolupráce v sociálno-ekonomickej oblasti,

Iné:

Ministerstvo kultúry:

- Dotácia z Fondu na podporu umenia - kultúrne aktivity v rôznych oblastiach,

- Programe Obnovme si svoj dom - obnova kultúrnych pamiatok,

- Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Obciam navyše

pomáhame s prípravou povinných príloh k žiadosti o NFP:

- projektový a finančný manažment pri realizácii projektov, 

- propagáciu a informovanosť projektov,

- vyhotovenie stavebnoprojektovej dokumentácie a s ňou súvisiacich inžinierskych prác (stavebné povolenie a pod.), 

- zabezpečenie vykonania verejného obstarávania.

a našim partnerským obciam

pomáhame pri príprave ostaných potrebných dokumentov:

- Program hospodárskeho a programu sociálneho rozvoja, Plán odpadového hospodárstva, Komunitný plán sociálnych služieb, Reštrukturalizačný program zdravotnej starostlivosti,

- Smernice, nariadenia, opatrenia spojené s rôznou činnosťou obce,
( Spracovanie a ochrana osobných údajov, Požiarna smernica, BOZP a pod.),
- Dokumentácie pre založenie NO poskytujúcej sociálne služby, Územného plánu obce, WWW stránok a pod.

Pre podnikateľov a súkromné osoby 

ponúkame pomoc pri získaní financií, ich umiestnení a príprave:

- investičných projektov vo forme finančných analýz,
- žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EU resp. iných
podporných grantov:  napríklad: 
OP Výskum a inovácie - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe,

- žiadosti o poskytnutie investičných bankových úverov,
- stratégie možností perspektívneho investovania do podielových fondov, akcií,

- dlhopisov, drahých kovov a iných výhodných aktív.